1- آزمایش چشمی تست Test visual تست VT

2- انجام کلیه بازرسی های فنی و آزمایش‌های غیرمخرب شامل نافذ مایعات آزمایش (PT)

3- مغناطیسی ذرات آزمایش(MT)

4- فراصوتی آزمایش (UT)

5- رادیوگرافی آزمایش

6- رادیوگرافی های فیلم تفسیر

7- بازرسی و کنترول ضخامت های رنگ

8- مشاوره در انتخاب مواد اولیه و نحوه اجرای پروژه

9- کنترول شرایط محیطی سایت و کارخانه ساخت

10- کنترول اداری ساخت و نصب مطابق با مقررات و استانداردهای مربوطه

11- کنترول آماده سازی صحیح محل جوش

12- تایید دستور العمل های جوشکاری

13- تهیه دستور عمل های جوشکاری

14- مدیرت و اجرای خدمات آزمایشات مخرب و غیر مخرب

15-  بررسی نقشه های اجرایی و مطابقت آن با ملزومات آیین نامه جوش

16- بازرسی ترتیب و توالی پاس جوشکاری

17- بازرسی در بکارگیری قید و بند خال جوش

18- کنترول ابعادی با توجه به گیج های استاندارد

19- کنترول درجه حرارات پیش گرمایش

20- شناسایی عیوب پلیت خریداری شده

21- تایید صلاحیت جوشکاران

22- بازرسی عیوب در فلز پایه

23- بازرسی سطح ظاهری جوش

24- بازرسی طرح اتصال

25- بررسی مطابقت مواد مصرفی و الکترود ملزومات طرح

1– مشاور و بازرسی جوش و کنترل ابعادی و مشاور ارائه دستور العمل جوشکاری)WPS )پروژه میدان بار اربیل و سیتی سنتر و .. عراق

2- انجام تست جوش و رادیوگرافی و تنظیم wps و نیروگاه مفتح همدان، پتروشیمی شازند، پتروشیمی هگمتان، پتروشیمی دماوند

3- انجام تست جوش و کنترل ابعادی، شرکت فاران شیمی –گوزل ساز کیش و شرکت شوکت و سیسلیس ایران

4 – انجام تست جوش و کنترل ابعادی، شرکت مزمز ایرانیان، کارخانه لوله صفا و شرکت تولیدی موتور یدک ایران

5 -مشاوره و بازرس تست جوش با دانشکده مکانیک دانشگاه بوعلی (پروژه وزارت دفاع) و نیروگاه مفتح و  قرار داد سه ساله برای مشاوره، تنظیم و ارائه دستور العمل جوشکاری (WPS) و (PQR ) انجام تستهای غیر مخرب

6–مخازن جدار ضخیم شرکت سینا صنعت اراد (ساخت مخازن جدار ضخیم) همکاری به صورت مداوم

7- انجام بیش از صدها ساختمان مسکونی بالای پنج طبقه ساختمان همدان و ساوه

8- تنظیم و ارائه دستور العمل جوشکاری (WPS ) و انجام تست NDT شرکت خوش نوش، شرکت کیک

9 -انجام تست جوش و بتن و کشش میلگرد و مغزه گیری پروژه 271 واحدی مسکن توسعه مسکن و452 واحدی مسکن

 کارشناسان ارشد مجموعه علاوه بر تامین تجهیزات جوشکاری و بازرسی در زمینه ی مشاوره و بازرسی تستهای غیر مخرب جوش با شرکتی فعالیت می کنند که دارای مدارک زیر می باشد:

داراي مدرک فنی و خدمات آزمایشگاهی از سازمان نظام مهندسی و مسکن و شهر سازی پایه 2 پایه دارای نمایندگی در چندین شهرستان
دارای مدرک ملی و بین المللی جوش، عضو انجمن جوش ، انجمن خوردگی و انجمن بتن ایران …
آمادگی خود را جهت همکاری در انجام خدمات مشاوره ای ، بازرسی و تست های غیر مخرب ساختمانی، صنایع نیروگاه، پتروشیمی، مخازن تحت فشار، پایپینگ، کارخانجات سیمان وخدمات زیر را به حضورتان
اعالم می دارد:

1- بازرسی فنی سازه های فوالدی واتصاالت پیچ ومهره ای و انجام تستهای غیر مخرب جوش RTI-RT-VT-MT-PT-UT

2- ارائه انواع خدمات بازرسی در زمینه جوش ، کنترل ابعادی، خوردگی،

3- بازرسی فنی وانجام تست های غیر مخرب در بخش صنعت ازقبیل مخازن تحت فشار و خطوط لوله و …..

4- انجام کلیه ی آزمایشات فیزیکی و مکانیکی وشیمیایی مصالح شامل آزمایشات بتن ،خاک ،آسفالت

5- آموزش و ارائه ی (WPS ) و انجام آزمایش های تائید دستورالعمل جوشکاری (PQR)

6- آموزش و صدور گواهینامه بین المللی در زمینه تستهای غیر مخرب جوش

7- بازرسی رنگ ، پوشش و خوردگی