انواع عیوب در جوش کدامند
تایید فرآیند صلاحیت بازرسان جوش چگونه است

انواع عیوب در جوش کدامند

عیوب جوش به طور کلی به دو دسته عیوب داخلی و عیوب خارجی تقسیم می گردد:
عیوب خارجی به وسیله ای بازرسی چشمی یا آزمایش های مایع نافذ و ذرات مغناطیسی شناسایی می شوند. عیوب داخلی معمولا بوسیله آزمایش های پرتونگاری یا فراصوتی شناسایی می شوند علل اصلی ایجاد عیوب جوش عبارت است از بی توجهی یا عدم مهارت جوشکار یا اپراتور جوشکاری مناسب نبودن شرایط کاری سرد یا گرم
طراحی ضعیف
عیوب های اصلی جوش شامل موارد همانند بریدگی کناره آخال سرباره تخلخل رویهم افتادگی ذوب ناقص نفوذ ناقص ترک و عدم همترازی می باشد.

بریدگی کنار
بریدگی یا شیار ایجاد شده در ریشه اتصال یا در سطح جوش علل جریان زیاد طول قوس خیلی زیاد حرکت نوسانی الکترود بیش از اندازه و سرعت پیشروی خیلی سریع نتیجه تمرکز تنش و در نهایت ایجاد خستگی می باشد.

روی هم افتادگی نقص در ریشه یا پنجه اتصال بطوری که فلز جوش روی فلز پایه می افتد بدون اینکه ذوب شود.

علل سرعت پیشروی نامناسب بزرگ بودن بیش از اندازه قطر الکترود و جریان جوشکاری خیلی کم

آخال سرباره
هر ماده غیر فلزی در جوش را گویند علل عدم تمیز کاری گل جوش و جوشکاری بر روی آن جریان جوشکاری ناکافی زاویه یا اندازه نامناسب الکترود و آماده سازی اشتباه
نتیجه حاصل. کاهش استحکام اتصال جوش و پتانسیلی برای به وجود آمدن ترک

یک سوراخ یا حفره به وجود آمده در داخل یا خارج جوش را گویند تخلخل ممکن است از الکترود های مرطوب شکسته شدن روپوش الکترود یا ناخالصی های روی سطح فلز پایه به وجود آید

علل دیگر تمیز نبودن سطح فلز پایه و داشتن چربی گرد و غبار یا زنگ زدگی گاز محافظ ناکافی و درصد بالای گوگرد و فسفر فلز پایه نتیجه کاهش شدید استحکام اتصال جوش و همچنین محل خوردگی

عدم ذوب
عدم ممزوج شدن اتصال بین فلز جوش و فلز پایه یا بین پاس های جوش را گویند:
علل استفاده از الکترود یا قطر کم برای قطعات ضخیم سرد جریان جوشکاری ناکافی اشتباه گرفتن زاویه الکترود سرعت پیشروی خیلی سریع و عدم تمیزکاری سطح
نتیجه کاهش استحکام اتصال جوش و پتانسیلی برای ایجاد خستگی

نظر خود را بنویسید