مواد مصرفی جوشکاری کدامند
مواد مصرفی جوشکاری کدامند

مواد مصرفی جوشکاری کدامند

مواد مصرفی جوشکاری معمولا شامل موارد زیر می باشند:

1- فلزات پر کننده الکترود روپوش دار و سیم جوش ها
2- گازهای محافظ جوشکاری ها
3- پودرهای جوشکاری زیر پودری
خریداران با توجه به مشخصات فنی پروژه و مشخصات دستورالعمل های جوشکاری WPS آلیاژ مورد نظر را سفارش می دهند. برای سفارش خرید فلزات پرکننده بهتر است از استانداردهای ISO 14344 تحت عنوان جوشکاری و فرایندهای وابسته فرایند های جوشکاری الکتریکی با حفاظت گاز و پودر راهنمایی خرید مواد مصرفی و AWS تحت عنوان راهنمایی خرید فلز پرکننده کمک گرفته شود. مواد مصرفی جوشکاری معمولا مطابق با مشخصات استاندارد AWS و یا ASME به شکل سفارش داده می شوند.

استاندارد AWS A5. 1 چندین مشخصه را برای سفارش انواع فلزات پر کننده پیشنهاد می کند موارد زیر برای سفارش الکترود روپوش دار پیشنهاد شده است کلیات شامل تعداد شماره مشخصات AWS طبقه بندی AWS قطر طول نوع بسته بندی کارتن قوطی یا غیره گواهی و آزمایش شامل طبقه بندی سطح آزمایش استاندارد ASME به مشخصات مربوط به مواد مصرفی جوشکاری اختصاص دارد.

به محض دریافت مواد مصرفی جوشکاری بایستی بازرسی انجام شده و انطباق الزامات خرید مطابق با گواهی نامه بازرسی هر کدام از آنها برسی گردد. پس از انطباق بایستی مواد مصرفی جوشکاری در محلی مناسب و با شرایط مطلوب نگهداری شوند در استفاده از مواد مصرفی جوشکاری باید توصیه های سازندگان مواد مصرفی در نظر گرفته شود. معمولا سازندگان مواد مصرفی جوشکاری توصیه هایی در خصوص شرایط نگهداری آنها و محدود جریان و ولت مناسب برای فلزات پرکننده ارائه می دهد.

مشخصات استاندارد ASME SEC. II PART C :

 SFA_5_1 الکترود های فولاد کربنی برای جوشکاری قوسی فلزی با الکترود روپوش دار
SFA_5 3 الکترود های المنیوم و آلیاژ المنیوم برای جوشکاری قوسی فلزی با الکترود روپوش دار
SFA_5 4 الکترودهای فولاد زنگ نزن برای جوشکاری قوسی فلزی با الکترود روپوش دار
SFA_5 5 الکترود های فولاد کم آلیاژ برای جوشکاری قوسی فلزی با الکترود روپوش دار
SFA_5 6 الکترود روپوش دار مس و آلیاژ مس برای جوشکاری قوسی فلزی
SFA_5 7 مفتول و الکترود های لخت جوشکاری از جنس مس و الیاژهای مس
SFA_5 9 الکترودها و مفتول های لخت جوشکاری از جنس فولاد زنگ نزن
SFA_5. 10 الکترودها و مفتول های لخت جوشکاری از جنس المنیوم و آلیاژ المنیوم
SFA_5. 11 الکترود های نیکل و آلیاژ نیکل برای جوشکاری قوسی فلزی با الکترود روپوش دار
SFA_5. 12 الکترود های تنگستن و آلیاژ تنگستن برای جوشکاری و برشکاری قوسی
SFA_5. 14 الکترود ها و مفتول های لخت جوشکاری از جنس نیکل و آلیاژ نیکل
SFA_5. 15 الکترود و مفتول های جوشکاری برای چدن
SFA_5. 16 مفتول ها و الکترود های جوشکاری از جنس تیتانیوم و آلیاژ تیتانیوم
SFA_5. 17 الکترود های فولاد کربنی و پودر های جوشکاری قوسی زیر پودری
SFA_5. 18 الکترودها و مفتول های فولاد کربنی برای جوشکاری قوسی فلزی با گاز محافظ
SFA_5_20 الکترود های فولاد کربنی برای جوشکاری قوسی توپودری
SFA_5_22 الکترود های فولاد زنگ نزن برای جوشکاری قوسی توپودری و مفتول های تو پودری فولاد زنگ نزن برای جوشکاری قوسی تنگستن با حفاظت واز خنثی
SFA_5_23 الکترود فولادهای کم آلیاژ و پودرهای جوشکاری قوسی زیر پودری
SFA_5_24 الکترود ها و مفتول های جوشکاری از جنس زیر کونیوم و آلیاژ زیر کونیوم
SFA_5_28 الکترود ها و مفتول های فولاد کم آلیاژ برای جوشکاری قوسی فلزی با گاز محافظ
SFA_5_29 الکترود فولاد کم آلیاژ برای جوشکاری قوسی تو پودری
SFA_5_32 گازهای محافظ جوشکاری
SFA_5_34 الکترود های آلیاژی الکترود های آلیاژی نیکل برای جوشکاری قوسی تو پودری

نظر خود را بنویسید